Εφαρμογές Android

Εφαρμογές Android

O

ι εφαρμογές κινητών συσκευών είναι πλέον ευρύτατα διαδεδομένες με αυξητικές τάσεις για κάθε είδος κοινού. Η Morphix σας βοηθά αρχικά να καταλάβετε το οικοσύστημα android και τι είναι υλοποιήσιμο και οικονομικό και εν συνεχεία το αναπτύσσει.

Με χειροποίητα γραφιστικά αν χρειαστεί, ενσωμάτωση γεωγραφικής πληροφορίας, push notifications μέχρι το ανέβασμα της εφαρμογής στο Google play και προαιρετικά ανάπτυξη ιστοσελίδας για την προώθηση της η Morphix σας δίνει ολοκληρωμένες λύσεις για την ιδέα σας.

Ετοιμάστε μου μια προσφορά
Βήματα ανάπτυξης εφαρμογής
Συμπλήρωση ερωτηματολογίου.

Σαν πρώτο βήμα σας δίνεται ένα ερωτηματολόγιο όπου με τη συμπλήρωση του καταλαβαίνουμε τι ακριβώς χρειάζεστε αφού οι ερωτήσεις έχουν συνταχθεί μετά από εμπειρία σε πολλά έργα.Οι ερωτήσεις έχουν να κάνουν με το κοινό στο οποίο στοχεύετε όπως και με την εμφάνιση της εφαρμογής σας.

Σύνταξη προσφοράς.

Αφού καταλάβουμε ακριβώς τις ανάγκες σας συντάσσεται μία εξατομικευμένη προσφορά που αντανακλά όλα όσα καταλάβαμε από τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και τις συζητήσεις που έγιναν. Το έγγραφο αυτό αποσαφηνίζει με λεπτομέρεια όσο είναι δυνατόν τις απαιτήσεις του πελάτη και ποιες ενέργειες θα γίνουν μέχρι να παραδοθεί το προϊόν στα χέρια σας όπως και ποιο ακριβώς θα είναι το προϊόν μαζί με τη κοστολόγηση του.

Σε αυτό το σημείο αν δείτε ότι η προσφορά δεν αντανακλά τις ανάγκες σας γίνεται ανασύνταξη μέχρι να συμφωνήσουμε όσον αφορά τις ανάγκες και τι θα σας παραδώσουμε.

Ανάθεση έργου.

Η ανάθεση του έργου γίνεται με την υπογραφή της σύμβασης.Η εκκίνηση των εργασιών γίνεται με την καταβολή της προκαταβολής.

Εμφάνιση εφαρμογής.

Το σύστημα android προσφέρει σε πολύ μεγάλο βαθμό κατευθυντήριες γραμμές για την εμφάνιση της εφαρμογής σας, όσο και για την εμπειρία χρήστη. Σας βοηθούμε να καταλάβετε αυτές τις γραμμές και μαζί να σχεδιάσουμε την εμφάνιση της εφαρμογής σας.

Συλλογή υλικού.

Μας προμηθεύετε με όλο εκείνο το υλικό το οποίο στη πορεία θα μας χρειαστεί για την ανάπτυξη της εφαρμογής σας όπως το λογότυπο σας, φωτογραφίες των προϊόντων σας, μία περιγραφή της εταιρίας σας, τα στοιχεία επικοινωνίας σας και ότι άλλο μπορεί να έχετε στη συλλογή σας ακόμα και αν αρχικά εκτιμάτε ότι δεν θα χρειαστεί.

Πιλοτική λειτουργία.

Με την ολοκλήρωση της ανάπτυξης η εφαρμογή μπαίνει σε περίοδο πιλοτικής λειτουργίας όπου και ανάλογα με τον αριθμό των αναδράσεων που επιλέξατε να έχετε κατά το πρώτο βήμα αυτής της λίστας, ανατροφοδοτείτε την ομάδα μας με τις αλλαγές που θέλετε να γίνουν.

Παράδοση έργου.

Οι κωδικοί της εφαρμογής σας, σας παραδίδονται. Συμπληρωματικά γίνονται και άλλες ενέργειες όπως σύνδεση με κοινωνικά δίκτυα κ.α.

Εκπαίδευση.

Γίνεται εκπαίδευση του διαχειριστή της εφαρμογής σας στη διαχειριστική πλατφόρμα σας αν έχει αναπτυχθεί κάποια, ώστε με εύκολο και γρήγορο τρόπο να μπορεί να διαμορφώνει το περιεχόμενο και τη δομή της εφαρμογής σας,

Υποστήριξη.

Το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου της εφαρμογής σας αναβαθμίζονται όποτε είναι απαραίτητο ώστε η εφαρμογή σας να είναι ασφαλής και να έχετε τα τελευταία εργαλεία διαχείρισης διαθέσιμα.

Δυνατότητες εφαρμογής
  • Ανέβασμα στο Google play.
  • Υποστήριξη συσκευών με android > 4.
  • Συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες γραμμές της Google.
  • Χειροποίητο γραφιστικό αν χρειαστεί.